Hoe kom je onder een overeenkomst uit?

img

Stel, u hebt een zakelijke overeenkomst gesloten waarover u niet tevreden bent, die niet meer bij uw behoeften past of waarover u bij het sluiten ervan niet goed bent geïnformeerd. Er zijn verschillende mogelijkheden om een overeenkomst te beëindigden.

Partijen bepalen de inhoud, tenzij…

In het Nederlandse recht geldt contractsvrijheid als uitgangspunt. Dat betekent dat partijen in beginsel zelf afspraken mogen maken over de wijze waarop de overeenkomst kan eindigen. In gevallen waarin er sprake is van een bijzondere overeenkomst is het belangrijk om te bekijken of er bepalingen in de wet zijn opgenomen waarvan niet mag worden afgeweken (dwingend recht). Voorbeelden van zulke overeenkomsten zijn de koopovereenkomst, de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk.

Neem in de overeenkomst op hoe deze kan eindigen

In veel gevallen wordt in de overeenkomst zelf of in toepasselijke algemene voorwaarden omschreven op welke manier de overeenkomst eindigt. Vaak staat er wanneer welke partij kan opzeggen, hoe dit moet gebeuren en de opzegtermijn die hierbij geldt. Daar kunnen partijen dus zelf afspraken over maken. Naast opzegging kan een overeenkomst ook eindigen door het verstrijken van een bepaalde termijn. Als er een contract wordt gesloten voor de duur van één jaar, kan in de overeenkomst worden afgesproken dat de overeenkomst daarna automatisch eindigt zonder dat hiervoor opzegging is vereist. Partijen kunnen ook afspreken dat een overeenkomst automatisch wordt verlengd met dezelfde duur. In alle gevallen is het goed om in de overeenkomst zelf of in de toepasselijke algemene voorwaarden na te gaan hoe de overeenkomst kan worden opgezegd. Als er niet in de overeenkomst is opgenomen wanneer deze eindigt, geldt de overeenkomst in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt dan wel opzeggen maar per wanneer zorgt in de praktijk vaak voor problemen tussen partijen.

Hoe en wanneer kan je opzeggen?

Het opzeggen van een overeenkomst moet vaak schriftelijk. Het is altijd raadzaam om een overeenkomst schriftelijk (via aangetekende post) op te zeggen in verband met uw bewijspositie. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat de opzegging de andere partij heeft bereikt. Soms kan dat ook via e-mail, al ontstaan daar ook wel eens discussies over. Hou ook goed de overeengekomen opzegtermijn in de gaten. Dit kan bijvoorbeeld één maand zijn maar bij overeenkomsten die voor een langere duur zijn aangegaan, kan dat bijvoorbeeld ook drie maanden zijn. Bekijk daarom altijd goed of er een opzegtermijn geldt, wat de duur van de opzegtermijn is en wanneer u moet opzeggen. Zegt u de overeenkomst later op dan de opzegtermijn? Dan hebt u de overeenkomst niet op de juiste wijze opgezegd en duurt deze voort.

Volgende keer: ontbinding van de overeenkomst

In dit artikel is de opzegging van een zakelijke overeenkomst aan bod gekomen. In het volgende artikel wordt besproken hoe een overeenkomst kan worden ontbonden en aan welke vereisten daarvoor moet zijn voldaan. In ieder geval is hiervoor een tekortkoming in de nakoming nodig die ontbinding van de overeenkomst ook rechtvaardigt. Houd dus de website in de gaten! Mijn volgende bijdrage verschijnt op 24 oktober aanstaande.

img

mr. Patricia Koning

pkoning@eiffel.nl